ليست پروژه هاي شرکت

رديف
عنوان پروژه
وضعيت
1
مطالعات ژئوفيزيکي به روشهاي ژئوالکتريکي در محدوده مزرعه حبتين خرم آباد از توابع اردستان (مالکين مزرعه حبتين)
در حال عقد قرارداد
2
مطالعات پتانسيل يابي مواد معدني سرب و روي در محدوده نوار شمال شرقي روستاي زفره (شرکت سپاهان فناوران معدن)
خاتمه يافته
3
مطالعات ژئوفيزيکي به روش مغناطيس سنجي در محدوده انديس اکتشافي آهن واقع شرکت نگين اسپادانا واقع در محدوده بخش کامو (شهرستان ميمه)
خاتمه يافته
4
مطالعات زمين شناسي و ژئوفيزيکي به روش مغناطيس سنجي در محدوده انديس اکتشافي آهن شرکت بهاران آهن سپاهان واقع در محدوده روستاي گل شکنان (شهرستان نائين)
خاتمه يافته
5
مطالعات ژئوفيزيکي به روش ژئوالکتريکي در محدوده دشت شمال اراک در استان مرکزي
خاتمه يافته
6
مطالعات ژئوفيزيکي بروش مقاومت ويژه الکتريکي در محدوده اکتشافي سيلوار- سنگستان همدان
خاتمه يافته
7
پروژه مطالعات مکان يابي محل دفن پسماندهاي ويژه در استان چهارمحال و بختياري
در حال اتمام
8
قرارداد بررسي اوليه و طرح اکتشاف انديس خاک نسوز در محدوده 15 کيلومتري شمال غرب معدن نسوز استقلال آباده (آقاي کمال پيکانپور)
خاتمه يافته
9
مطالعات ژئوفيزيکي بروشهاي ژئوالکتريکي در محدوده مزرعه حسيني واقع در رامشه از توابع جرقويه (مالکين مزرعه حسيني)
خاتمه يافته
10
قرارداد شناسائي و رقومي سازي نقشه هاي اراضي سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري
در حال اتمام
11
قرارداد بررسي ژئوفيزيکي انديس مس ده بيد به روش مقاومت سنجي و پلاريزاسيون القائي (شرکت معدن جويان فارس)
خاتمه يافته
12
مطالعات ژئوفيزيکي به روش پلاريزاسيون القائي (IP/RS ) به تعداد 1000 نقطه در محدوده ترود- شاهرود ( شرکت تحقيقات و کاربرد مواد معدني ايران)
در حال اجرا
13
مطالعات ژئوفيزيکي بروشهاي مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي در محدوده انديس اکتشافي سرب و روي اراک (شرکت اکتشافي زريابان)
در حال مذاکره
14
خدمات ژئوفيزيکي شامل طراحي و انجام مطالعات 2000 نقطه IP و RS به همراه نقشه ها، تفسير، نتيجه گيري و پيشنهادات (شرکت کاوشگران گستره کوير)
در حال مذاکره

 

برگشت