مدلسازي و برآورد ذخيره مواد معدني

 

عمر اقتصادي هر معدن را تنها مي توان از طريق داشتن ميزان ذخيره ماده معدني و امكان سنجي بهره برداري اقتصادي از آن معدن تعيين نمود. لذا با توجه به تيپ ژنتيك كانسار و متناسب با ساختار ماده معدني روش مناسب جهت برآورد ذخيره بكار گرفته مي شود. از جمله روشهاي متداول در برآورد ذخيره ماده معدني در مراحل اوليه اكتشاف مي توان از روشهاي بلوك بندي زمين شناسي، بلوك بندي معدني و پليگون بندي كانسار بر روي شبكه هاي كم و بيش نامنظم اكتشافي نام برد. در مراحل بالاتر اكتشافي (نيمه تفصيلي و تفصيلي) در حجم داده هاي اكتشافي افزايش قابل توجهي يافته است. مي توان از روشهاي مثلث بندي، مقاطع قائم، افقي و مايل، هيپسومتري و خطوط هم عيار و هم ضخامت استفاده كرد. در صورت مشاهده تغييرات فاصله اي و ناحيه اي بودن متغير عيار در گستره كانسار تخمينهاي بلوكي عيار ماده معدني بروشهاي زمين آماري همانند كريجينگ از جمله مؤثرترين روشها محسوب مي گردد.

شركت زمين پژوهان افق با تجربه اي طولاني در ارزيابي و برآورد ذخائر معدني توانائي بكارگيري كليه روشهاي فوق را در كليه مراحل اكتشافي با آخرين متدهاي متداول در دنيا دارا مي باشد.

 

برگشت