طراحي معدن

از ديدگاه مهندسي معدن شالده كليه فعاليتهاي معدني در طرح بهره برداري از معدن تجلي مي يابد. داده هاي حاصل از عمليات اكتشافي، نقشه ها و مقاطع اكتشافي، حفاريهاي سطحي و زيرزميني در قالب يك مدل سه بعدي كانسار به نقشه درآورده شده و حريم معدنكاري، روش استخراج ماده معدني و برنامه توليد كانسنگ و باطله برداري از كانسار طراحي مي گردد.

روشهاي متداول بصورت دستي و يا كامپيوتري از ملزومات هر فرايند معدنكاري بوده كه كليه ملاحظات و محدوديتهاي اجرائي مهندس معدن را طلب مي كند. آماده سازي معدن، طراحي پيت نهائي معدن روباز، طراحي محل دپوهاي باطله و كانسنگ، جاده هاي دسترسي (رمپها) و محل استقرار كارگاهها، تعميرگاهها و ساختمانهاي اداري و خدماتي همگي از جمله امور مهندسي طراحي معدن محسوب مي گردند.

شركت زمين پژوهان افق با استفاده از آخرين نسخه هاي نرم افرارهائي همچون Datamine و CSMine قادر به تهيه طرحهاي بهره برداري معادن روباز در هر مقياسي مي باشد.

 

برگشت