بررسيهاي سنجش از دور و GIS

گروه ژئومتيكس (دورسنجي و GIS) شركت زمين پژوهان افق باشناختي عميق و تجربه موفق، پردازش و تفسير انواع داده هاي ماهواره اي با دقت مكاني و طيفي بالا نظير داده هاي ماهواره اي چند طيفي ASTER ، ETM + و Quick Bird را با بكارگيري نرم افزارهاي پيشرفته كاربردي براي استفاده در پي جوئي ذخاير معدني، تهيه نقشه هاي زمين شناسي بزرگ مقياس (1:25000 تا 1:5000)، مطالعات زيست محيطي و منابع طبيعي،رقومي سازي، تصحيح هندسي و آماده سازي انواع نقشه هاي کاربردي با مقياس هاي مختلف، پردازش، آناليز و مطالعات تلفيقي داده ها در محيط GIS با بكارگيري مدل هاي شبكه عصبي، منطق فازي و اوزان شاهد براي شناسايي و تعيين مناطق اميد بخش ذخاير معدني و غيره را انجام مي دهد. 

برگشت