انتخاب محل سايتهاي ژئوتكنيكي

انتخاب محل احداث سازه هاي سنگي ژئوتكنيكي از قبيل سدها، فرودگاهها، نيروگاهها، كارخانجات بزرگ، پلها، دفن زباله هاي صنعتي و شهري و راههاي ارتباطي يكي از مسائل عمده و مهم در صنعت محسوب مي شود. انتخاب صحيح محل سايتهاي ژئوتكنيكي نه تنها در توسعه پايدار صنعتي نقش مهمي ايفاء مي نمايد بلكه در جلوگيري از ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي و ايمني نيروهاي انساني در معرض مخاطرات مختلف بسيار مؤثر است.

شركت زمين پژوهان افق با داشتن كادر مجرب در زمينه هاي مختلف ژئوتكنيكي مي تواند از طريق تلفيق لايه هاي اطلاعاتي مختلف زمين شناسي كاربردي و مهندسي، هيدروژئولوژيكي، ژئوفيزيكي و ژئوتكنيكي در سيستم GIS اين امكان را ميسر سازد.

 

 

برگشت