بررسيهاي زمين آماري

امروزه كاربرد علم زمين آمار به عنوان ابزاري قدرتمند در تخمين پارامترهاي مختلف ذخائر معدني از قبيل عيار، ضخامت و وزن مخصوص براي متخصصان علوم زمين و معدن امري متداول گرديده است. وجود ساختار فضائي در داده هاي عيارسنجي شده نمونه هاي مواد معدني و مدلسازي رياضي اين رفتار در قالب واريوگرافي امكان به نقشه درآوردن رفتار تغييرات عيار با فاصله را در سه بعد ميسر مي سازد. شركت زمين پژوهان افق با داشتن درك عميقي از اين واقعيت و در اختيار داشتن آخرين نرم افزارها و مدلهاي رياضي ارائه شده توانائي انجام تخمينهاي دو بعدي و سه بعدي بلوكهاي معدني را جهت ورود به مرحله طراحي معدن دارا مي باشد.

 

 

برگشت