بررسيهاي ژئوفيزيك اكتشافي

شركت زمين پژوهان افق با داشتن شناختي عميق از كاربرد روشهاي ژئوفيزيكي در اكتشاف منابع معدني، نفت، گاز و آب با استفاده از تجربه اي طولاني و در اختيار داشتن متخصصان مجرب و كارآمد در كنارامكانات صحرائي و دفتري مدرن و در سطح دانش روز دنيا افتخار دارد كه مطالعات ژئوفيزيكي خود ، در ارايه سرويس و خدمات مطالعاتي، تحقيقاتي و مهندسي مشاوره اي را به كليه بخشهاي معدني و عمرانی كشور اعلام نمايد.

 

سرويسهاي قابل ارائه در حال حاضر شامل روشهاي پتانسيل خودزا، ژئوالكتريك، پلاريزاسيون القائي، مغناطيس سنجي ميدان كل، گراديومتري ميدان مغناطيسي و الكترومغناطيسي فركانس پائين VLF مي باشند كه در آينده اي نزديك روشهاي بيشتري به جمع فوق افزوده خواهد شد.

 

برگشت