فعاليتهاي زمين شناسي و اكتشافي

GIS بررسيهاي سنجش از دور و

پتانسيل يابي مواد معدني

بررسيهاي ژئوفيزيك اكتشافي

بررسيهاي ژئوشيمي اكتشافي

ارزيابي ذخائر معدني

زمين شناسي و اكتشاف منابع نفت و گاز

مطالعات محيط زيست معدني

برگشت