بررسيهاي ژئوشيمي اكتشافي

گروه ژئوشيمی شرکت زمن پژوهان افق با در اختار داشتن متخصصان مجرب و انجام مطالعات و تحققات گسترده در زمنه آلودگ­ها زست محط، پتانسل اب، بررس هاله ها اوله و ثانوه ژئوشما ، تعن سطح فرساش کانسار، ارزاب ذخار و بطور کل پردازش داده­ها ژئوشما و معرف نقاط حفار برا کانسارها مختلف، آمادگ خود را جهت انجام پروژه­ها فوق الذکر اعلام م دارد. ان شرکت با توجه به تجرب موفق خود در زمنه آنالز عناصر مختلف با دستگاهها ICP XRD ,XRF , و جذب اتم طبق استانداردها معتبر علم فعالت م نماد .

 

 

برگشت