بررسيهاي فني – اقتصادي

هيچ ذخيره يا منبع معدني مجوز بهره برداري اقتصادي نمي يابد مگر آنكه سودآور بودن پروسه معدنكاري را داشته باشد. سرمايه گذاري در بخش معدن بدليل دور بازده بودن و تا حدودي طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه با چالشهاي جدي روبرو است و اين درحاليستكه اگر ريسك عمليات معدنكاري و آناليز حساسيت سودآوري كانسار بخوبي تعيين گردند آنگاه مي توان انتظار جذب سرمايه گذاريهاي دراز مدت را در اين بخش از صنعت داشت.

تنها ابزار موجود جهت برآورد ريسك عمليات معدني و آناليز حساسيت به پارامترهاي مختلف اثرگذار در فرآيند سودآوري معدنكاري انجام مطالعات فني – اقتصادي امكان پذيري بهره برداري مي باشد كه به عنوان شالوده و تركيب كليه داده هاي اكتشافي و استخراجي اين امكان را فراهم مي سازد.

شركت زمين پژوهان افق با داشتن سابقه طولاني در انجام بررسيهاي فني – اقتصادي كانسارهاي مختلف اعم از فلزي و غيرفلزي قادر به انجام كليه محاسبات و تحليلهاي فني – اقتصادي در اقتصاد مواد معدني مي باشد.

 

 

 

برگشت