ارزيابي ذخائر معدني

يكي از مراحل مهم در هر پروژه اكتشاف مهندسي، ارزيابي ذخيره ماده معدني تحت اكتشاف مي باشد.

ارزيابي ذخيره در برگيرنده طيف وسيعي از مطالعات اكتشافي شامل بررسيهاي فني كانه شناسي، شكل و گسترش ماده معدني در سطح و عمق، تهيه مقاطع و پلاتهاي اكتشافي، برآورد ميزان، نوع، كيفيت و خطاي ذخيره و همچنين قابليت فرآوري و بهره برداري از ماده معدني مي گردد كه متناسب با مرحله عمليات اكتشافي مي تواند از دقتهاي متفاوتي برخوردار باشد.

بطور كلي مي توان مرحله ارزيابي ذخيره در هر مرحله از عمليات اكتشافي را شالوده تلفيق كليه اطلاعات و داده هاي حاصل از روشهاي مختلف اكتشافي به حساب آورد.

 

برگشت