مطالعات محيط زيست معدني

امروزه بدليل بي توجهي به آثار مخرب محيط زيستي فعاليتهاي صنعتي و معدني در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه باعث ايجاد آلودگيهاي وسيعي در محيط زيست گرديده كه در اين ميان آلودگيهاي خاك و آبهاي زيرزميني از اهميت بيشتري در فعاليتهاي معدني برخوردار هستند. لذا تنها راه توسعه سالم و پايدار در هر نوع فعاليت معدني توجه جدي به مسائل محيط زيستي و كنترل آلودگيهاي مضر به محيط زيست در حين و حتي پس از بهره برداري از مواد معدني محسوب مي گردد.

انتخاب محل سايتهاي كارخانه هاي فرآوري مواد معدني، سدهاي باطله، زهكشي آبهاي ورودي و خروجي از معادن سطحي و زيرزميني از جمله چالشهاي جدي پيش روي مهندسان معدن در دهه اخير تلقي مي گردد.

 

برگشت