طراحي سه بعدي حفريات زيرزميني

 

اين شرکت به کمک نيروهاي توانمند خود در زمينه روشهاي عددي توانسته است بسياري از مفروضات ساده کننده روشهاي مرسوم در طراحي تونل ها و سازه هاي پيچيده زيرزميني را بااستفاده از مدلهاي غيرخطي و روشهاي عددي از جمله اجزاي محدود، حذف نمايد.

  

برگشت