اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی معدن - شرکت زمين پژوهان افق
آدرس پست الکترونيکی: zaminpajouhan@of.iut.ac.ir      تلفکس: ۳۹۱۵۱۵۲-۰۳۱۱